Nieuwjaarstoespraak burgemeester Tigelaar

Nieuwjaarsreceptie
Auteur: 
Ot Douwes
Dames en heren, we zijn de drempel van 2017 overgegaan en staan met elkaar in de ruimte van een nieuw jaar. Die ruimte gaan we met elkaar invullen, kijken samen naar nieuwe kansen en mogelijkheden en we vragen ons af wat hebben we nodig om in 2017 in die ruimte samen te leven. Wat gaat u doen? Welke plannen hebt u? Welke voornemens? Wat is er in het nieuwe jaar nodig? Wat kan ik daarin betekenen? Onthoudt u daarbij één ding: we hebben elkaar nodig!

Dames en heren,

Een heel hartelijk welkom aan u allen hier op onze nieuwjaarsreceptie, de nieuwjaarsreceptie van de gemeenschap in Leidschendam-Voorburg.

Mede namens het gemeentebestuur wil ik u allen, samen met hen die u lief zijn, al het goede toe wensen voor het nieuwe jaar. Gezondheid en geluk, vreugde en succes, kortom een gezegend 2017 toegewenst. Het is een goede gewoonte om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar deze wensen mee te geven.

We doen dat in een tijd waarin we, ook in het afgelopen jaar, vaak worden opgeschrikt door aanslagen voortkomend uit voortdurende conflicten wereldwijd. Ook in onze vrije Westerse samenleving. De terreurdaad op de kerstmarkt in Berlijn en de aanslag met de jaarwisseling in Istanbul liggen ons nog vers in het geheugen.

Het raakt ons

Het doet ons beseffen hoe waardevol en noodzakelijk het is om ons te blijven inzetten voor vrijheid en veiligheid, ons vasthouden aan waarden en normen in onze samenleving. Want dat maakt dat onze kinderen veilig kunnen opgroeien, dat wij in harmonie met elkaar kunnen samenleven. Maar ik besef dat ook in onze samenleving tegenstellingen groter worden. Dat mensen door problemen verbitterd zijn, dat mensen door problemen alleen komen te staan. De overheid en de politiek zullen daarop nieuwe antwoorden moeten vinden. Nieuwe antwoorden, want we weten dat de wereld verandert en nooit meer hetzelfde zal zijn. We zagen het bij de verkiezingen in de VS en hoe de verhoudingen in Europa aan het veranderen zijn.

Onder andere een verkiezing van Trump, een brexit, de opstelling van Rusland in wereldwijde conflicten, en de dreiging van terreur hebben allen invloed op de veranderingen in de wereld.

Die veranderingen hebben ook invloed op ons eigen leven, op ons samenleven hier. Het doet een beroep op onze eigen verantwoordelijkheid, wat kan ik betekenen voor de mensen om mij heen?

We hebben elkaar nodig

In een wereld van verandering zijn er nog vele onzekerheden en vragen. Hoe vinden we ook in 2017 nieuwe wegen voor de maatschappelijke vraagstukken, welke maatregelen zijn nodig om de voorzieningen op een goed niveau te houden?, wat zijn de effecten van ons beleid op de samenleving?, hoe bereiken we de doelstellingen? en hoe gaat het bijvoorbeeld met de uitvoering van de jeugdzorg?, de wmo? en hoe leiden we mensen naar werk? Hoe laten we wijken goed functioneren en weten we buurten leefbaar en veilig te houden?

Hoe zorgen we dat….

Hoe zorgen we dat mensen volop in hun eigen omgeving kunnen functioneren. Hoe zorgen we dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Hoe zorgen we dat inwoners met elkaar goed samenwonen. Hoe zorgen we dat sport bereikbaar is voor iedereen. Hoe zorgen we dat ondernemers volop de ruimte hebben om te ondernemen. Hoe zorgen we dat de arbeidsmarkt versterkt wordt. Hoe zorgen we dat iedereen zich veilig kan voelen. Hoe zorgen we dat elke inwoner volop kan meedoen. Hoe zorgen we dat…….

Het is onze gezamenlijke opgave om vanuit deze vragen te denken en te werken en ze beantwoord te krijgen.

Dames en heren, we zijn de drempel van 2017 overgegaan en staan met elkaar in de ruimte van een nieuw jaar.

Die ruimte gaan we met elkaar invullen, kijken samen naar nieuwe kansen en mogelijkheden en we vragen ons af wat hebben we nodig om in 2017 in die ruimte samen te leven. Wat gaat u doen? Welke plannen hebt u? Welke voornemens? Wat is er in het nieuwe jaar nodig? Wat kan ik daarin betekenen?

Onthoudt u daarbij één ding: we hebben elkaar nodig!

Dat principe vraagt inzet van iedereen. Dan draag je actief bij en neem je je verantwoordelijkheid. Dan draag je ook verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt of wat er gedaan moet worden. Dan leg je het niet bij een ander neer. Dan wijs je niet naar de leidinggevende, of het bestuur, of de politiek, of de politie, of…vult u maar in. We kunnen soms zo gemakkelijk vanaf de zijlijn kritiek hebben als het niet goed gaat. Helaas lijkt het soms wel of mensen bezig zijn of ze iets kunnen vinden om de ander onderuit te halen of te kijk te zetten. Dat is vaak zo destructief. Draai het om. Als het niet goed gaat, zeg dan: kom ik ga helpen om het goed te krijgen. Voel je daar verantwoordelijk voor. Dan kun je wel kritiek hebben, maar je zet het dan tegelijk om in een positieve bijdrage. Het principe we hebben elkaar nodig geeft aan dat we van elkaar afhankelijk zijn. En daarom investeren we met elkaar op vele terreinen in een goede samenwerking waarin iedere deelnemer verantwoordelijk is voor het functioneren van het geheel.

Educatieve Agenda

We hebben elkaar nodig. Dat doet mij denken aan het Afrikaanse gezegde: it takes a village to raise a child. Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden. Om onze kinderen de ruimte te geven om zich te ontwikkelen en te ontplooien, hebben we elkaar nodig. Daarom licht ik de Lokale Educatieve Agenda er even uit. In de zaal hiernaast vind u daar ook meer informatie over.

Ik nodig u uit om daar zeker even een kijkje te nemen en elkaar te ontmoeten en te ontdekken hoe ook u een bijdrage zou kunnen leveren. In samenwerking met vele organisaties uit het onderwijs, kinderopvang, de zorg, arbeidsmarkt en economie, is er eerst in 2015 een pdf Onderwijsvisie (PDF, 366.4 KB)vastgesteld en in 2016 uitgewerkt in de pdf Lokale Educatieve Agenda (PDF, 1.05 MB). Een samenhangend beleid voor kinderen van 0-20 jaar dat vertaald is in concrete acties voor de komende twee jaar. Hierbij wordt ingezet op ontwikkeling van integrale kindcentra: één organisatie voor ontwikkelen en leren om zo een rijke, diverse en inspirerende omgeving te bieden waarin kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Een omgeving waarin aanbod van onderwijs, kunst en cultuur, natuur, sport, opvang en opvoeding, zorg en ondersteuning bij elkaar komen en waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Die lijn krijgt ook zijn uitwerking in de brede scholen van het voortgezet onderwijs. Hiermee willen we de leerlingen zo breed mogelijk ondersteunen ook vanuit het welzijnswerk, om straks zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren en een kans te hebben op de arbeidsmarkt. Verder investeren alle partners met elkaar in gezonde en veilige scholen, goede onderwijshuisvesting, een sterke verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt en passend onderwijs waarin onderwijs en zorg goed op elkaar aangesloten moet zijn. Samen willen we het beste voor onze kinderen en willen wij het beste uit alle kinderen halen. De totstandkoming van de Lokale Educatieve Agenda en de uitvoering daarvan laat zien hoe wij elkaar nodig hebben om de verantwoordelijkheid en de zorg voor onze kinderen optimaal in te vullen.

Een andere reden waarom ik dit onderwerp er uit wil lichten, is dat de basis voor een goede samenleving wordt gelegd in hoe wij onze kinderen opvoeden en onderwijzen, hoe wij zorg besteden aan hun ontwikkeling en hen helpen op te groeien tot een volwassen persoon.

Daarin hebben we elkaar nodig om gezamenlijk invulling te geven aan de Lokale Educatieve Agenda. Onze kinderen verdienen het, dat wij hierin het beste voor hun doen. Blijf investeren in onze jeugd, zorg voor goed onderwijs en passende zorg, voor goede onderwijshuisvesting en een veilige schoolomgeving.

Maar kinderen ontwikkelen zich niet alleen door onderwijs. Een sterke driehoek van onderwijs, sport en cultuur biedt belangrijke kansen. In de eerste plaats voor de jongere zelf, maar in de tweede plaats heeft dit ook positieve invloed op hoe jongeren onderdeel van de samenleving zijn. Onderwijs, sport en cultuur bieden niet alleen sterke ontwikkelkansen, maar ook invulling voor vrijetijdsbesteding, ontspanning, het leren omgaan met elkaar en draagt waarden in onze samenleving over. We investeren in onze jeugd als we volop weten in te zetten op onderwijs, sport en cultuur. U zult zien dat het een basis geeft voor heel veel mooie dingen, niet alleen maar voor onze jeugd, maar voor iedereen in onze gemeente.

In de Lokale Educatieve Agenda worden daarin nu de eerste stappen gezet. Ik spreek de wens uit dat wij, in goede samenwerking met elkaar, ons blijven inzetten voor onze jeugd en hoop dat de driehoek van onderwijs, sport en cultuur daarin nadrukkelijk een plek krijgt.

Het nieuwe jaar

Dames en heren, zo beginnen we op verschillende plekken de eerste invullingen te geven aan het nieuwe jaar. 2017, een jaar waarin de nieuwe akkoorden van verandering worden ingezet en de nieuwe thema’s in het muziekstuk worden neergezet, maar waarvan vervolgdelen van de partituur nog moeten worden ingevuld. Maar één ding is duidelijk: alle instrumenten doen mee, maar misschien wel op een andere manier.

Het is als of zij samen het muziekstuk gaan invullen, op zoek naar nieuwe muzikale mogelijkheden. Een nieuw samenspel.

We hebben elkaar nodig. Doet u mee?

Burgemeester Klaas Tigelaar